QQ9.5.9 28650防撤回补丁

3.31更新了防撤回版本:腾讯QQ9.5.9 28650防撤回补丁

私聊防撤回/群防撤回都有的   无撤回提示

方法:找到QQ文件夹   QQ/Bin   替换掉IM.dll

位置: C:\Program Files (x86)\Tencent\QQ\Bin

QQ9.5.9 28650防撤回补丁插图

亲测效果

QQ9.5.9 28650防撤回补丁插图1

发表回复

后才能评论

评论(3)